Mã Trường

Mã Trường
photo-227

Chức Năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

Cập nhật 07/09/2012 - 05:02:25 PM (GMT+7)

Ban Khoa học Cơ bản được thành lập theo quyết định số 201/QĐ-DSG-HCQT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

Ban KHCB có chức năng và nhiệm vụ như sau:

  1. Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo các môn học cơ bản trong các chương trình đào tạo do trường quản lý.
  2. Chỉ đạo thực hiện xây dựng đề cương chi tiết các môn học do Ban quản lý, tổ chức biên soạn tập bài giảng, tài liệu tham khảo, bài tập, giáo trình môn học.
  3. Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên trong Trường.
  4.  Xây dựng kế hoạch và khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Ban quản lý.
  5. Quản lý cán bộ giảng dạy của Ban theo quy định của Nhà trường.
  6. Lập bảng thống kê, bó cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của Nhà trường.
  7. Phối hợp với các khoa các bộ phận chức năng để thực hiện chức năng quản lý của Ban nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chung của Trường
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.