Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Ban Thanh tra

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Cập nhật 15/08/2022 - 10:39:15 AM (GMT+7)

Bước 1: Tiếp nhận tố cáo, xử lý thông tin tố cáo.

+ Tiếp nhận tố cáo:

* Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thanh tra: Người tố cáo gửi đơn đến Ban Thanh tra các tài liệu có liên quan đến nội dung tố cáo (nếu có). Trong trường hợp người tố cáo trực tiếp tố cáo thì người tiếp nhận tố cáo yêu cầu người tố cáo nêu rõ họ tên, địa chỉ, xuất trình giấy tờ tùy thân và lập biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp.

* Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng: Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của Hiệu trưởng, đơn tố cáo và các tài liệu có liên quan đến nội dung tố cáo (nếu có).

+ Phân loại và xử lý tố cáo:

* Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và tiến hành thụ lý giải quyết tố cáo hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời có thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý (nếu có yêu cầu); trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày.

* Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu). Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

* Người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau: 

. Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

. Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;

. Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo

+ Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng: Hiệu trưởng ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo hoặc giao nhiệm vụ cho Thanh tra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác tiến hành xác minh nội dung tố cáo, Thanh tra và các cơ quan, đơn vị  được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo ban hành quyết định thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo.

+ Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thanh tra: Trưởng ban Thanh tra thụ lý giải quyết và thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo.

Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo

Căn cứ báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Tổ xác minh, các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo.

+ Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng: Trên cơ sớ báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Tổ xác minh, Ban Thanh tra, các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo có báo cáo với Hiệu trưởng về kết quả xác minh nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý, Hiệu trưởng ban hành quyết định kết luận về nội dung tố cáo.

+ Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thanh tra: Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Tổ xác minh, văn bản giải trình của người bị tố cáo; TB Thanh tra kết luận về nội dung tố cáo.

Bước 4: Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo.

+ Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì phải thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật;

+ Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp người tố cáo xin rút tố cáo, người giải quyết tố cáo xử lý tố cáo theo quy định tại Điều 6 Thông tư 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Bước 5: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

+ Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ.

+ Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu thì người giải quyết tố cáo thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo, trừ những thông tin thuộc bí mật Nhà nước. Việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

* Gửi kết luận nội dung tố cáo, quyết định, văn bản xử lý tố cáo.

* Gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật