Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Quyết định 06-22/QD-DSG-ĐT ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 430-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 24/09/2020 của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (hết hiệu lực)

Cập nhật 10/01/2022 - 05:29:55 PM (GMT+7)