Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Quyết định 402-21/QĐ-DSG-ĐT ngày 27/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 430-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 24/09/2020 của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (hết hiệu lực)

Cập nhật 27/12/2021 - 05:30:29 PM (GMT+7)