Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Sổ tay sinh viên học kỳ 2 (2022 - 2023)

Cập nhật 08/12/2022 - 03:22:36 PM (GMT+7)

1) Thông báo chung về đăng ký môn học

 • Thông báo đăng ký môn học cho học kỳ 2 (2022 - 2023) (ĐKMH online từ 12/12/2022 - 16/12/2022)  (xem chi tiết)
 • Thông báo 064-22/TB-DSG-ĐT ngày 14/04/2022 v/v Nâng cao năng lực ngoại ngữ của người tốt nghiệp trình độ đại học (xem chi tiết)

2) Tư vấn và đăng ký môn học

 • Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn đăng ký môn học. Lịch làm việc của Cố vấn học tập (xem chi tiết)
 • Hướng dẫn các bước đăng ký môn học và điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến (xem Mục III và IV) (xem chi tiết)

3) Danh sách môn học tổ chức trong HK2 2022 - 2023 

 • Hệ Đại học (Cập nhật ngày 04/01/2023)
 • Hệ Cao đẳng (xem chi tiết)
 • DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ CHO CÁC MÔN HỌC KHÔNG TỔ CHỨC (Cập nhật ngày 04/01/2023)
  • Sinh viên xem danh sách môn học để đăng ký các môn tương đương, thay thế cho các môn học trong chương trình đào tạo khóa - ngành của sinh viên mà nay không tổ chức trong học kỳ này. Sinh viên đăng ký môn học mới để thay thế (xem chi tiết)

4) Học phí

 • Thông báo học phí tín chỉ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của các khóa chính quy đại học và cao đẳng (xem chi tiết)

5) Thông báo nhận kết quả đăng ký môn học

 • Thông báo nhận kết quả đăng ký môn học tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết)

6) Quy chế - Quy định

 • Quyết định 115-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 18/03/2009 v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (áp dụng cho cao đẳng) (xem chi tiết)
 • Quyết định số 390-22/QĐ-DSG-ĐT ngày 03/10/2022 ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ (áp dụng đại học khóa từ 2017 và liên thông đại học từ khóa 2019) (xem chi tiết)
 • Quyết định 522-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/10/2020 v/v ban hành Quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập (thay thế cho Quyết định số 253-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/05/2009) (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật