Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2009 - 2010

Cập nhật 05/03/2010 - 05:52:26 PM (GMT+7)
(không có)

     + Đại học

              - Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 khóa 2009.

              - Học kỳ 3 năm học 2009 - 2010 khóa 2008.

              - Học kỳ 5 năm học 2009 - 2010 khóa 2007.

              - Học kỳ 7 năm học 2009 - 2010 khóa 2006.

     + Cao đẳng

              - Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 khóa 2009.

              - Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 khóa 2009 (lớp C09_MT01+MT02).

              - Học kỳ 3 năm học 2009 - 2010 khóa 2008.

              - Học kỳ 5 năm học 2009 - 2010 khóa 2007. 

     + Trung cấp

              - Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 khóa 2009.

              - Học kỳ 3 năm học 2009 - 2010 khóa 2008.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật