Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận hội thảo “Đánh giá thực trạng và giải pháp về chất lượng nguồn lực ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng trên địa bàn TP.HCM”

Cập nhật 11/10/2022 - 11:33:19 AM (GMT+7)

Căn cứ thư mời của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia viết bài Hội thảo khoa học chủ đề “Đánh giá thực trạng và giải pháp về chất lượng nguồn lực ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng trên địa bàn TP.HCM”, với nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đề bài viết của hội thảo:
   -  Những vấn đề lý luận về nguồn lực, chất lượng nguồn lực nói chung và ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng nói riêng.
   -  Yêu cầu đối với chất lượng nguồn lực ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng trong thời đại ngày nay.
   -  Thực trạng chất lượng nguồn lực ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng trên địa bàn TP.HCM.
   -  Thực trạng đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.
   -  Khó khăn, vướng mắc trong quá trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng ở các cơ sở giáo dục.
   -  Định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng trên địa bàn TP.HCM.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:
   -  Thời gian: 25/11/2022.
   -  Địa điểm: Hội trường lầu 2, Trường Đại học Ngân  hàng TP.HCM, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
   -  Bài đăng ký tham luận gửi theo đường link:https://forms.gle/nFBaQ99X8hufhdVz9 trước ngày 07/11/2022.
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thư mời của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU