Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài năm 2022.

Cập nhật 02/08/2022 - 10:02:56 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 61/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài năm 2022, với đề tài: 

Đánh giá thực trạng cải tiến năng suất của các doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tại tỉnh Sóc Trăng.
    Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 61/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 15/08/2022. 
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU