Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sinh Viên STU

STU thông báo về Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên và giảng viên trẻ năm 2021.

Cập nhật 26/02/2021 - 11:18:52 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo Kế hoạch triển khai xét tặng "Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021" theo công văn số 511/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/02/2021 và Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng

1.1. Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên

      Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2021).

1.2. Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ

     Đối tượng tham gia Giải thưởng là giảng viên không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng, có công trình KH&CN được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về KH&CN.

2.    Hồ sơ tham gia giải thưởng

Hồ sơ tham gia Giải thưởng thực hiện theo Quy chế xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học tại Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng của sinh viên và giảng viên trẻ về Phòng QLKH&SĐH trước 17g00 ngày 28/5/2021, bản điện tử gửi về email qlkh@stu.edu.vn. Phòng QLKH&SĐH tổng hợp và trình Hiệu trưởng các thủ tục tiếp theo.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Xem chi tiết kế hoạch Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên tại đây.

Xem chi tiết kế hoạch Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ tại đây.


Giới Thiệu STU