Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thi Đua - Khen Thưởng

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019.

Cập nhật 26/08/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn các đơn vị trong trường tổng kết, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019 của đơn vị và gởi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về Hội đồng, như sau:

- Từ ngày 26/8 - 09/9/2019: Các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho tất cả các thành viên của đơn vị; Họp đơn vị bình xét cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân; biểu quyết cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể.

- Ngày 09/09/2019: Hạn cuối các đơn vị gởi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường – thông qua Ban thư ký.

Hướng dẫn xét TĐKT

Các biểu mẫu