Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

CN. Hồ Thị Thanh Tuyền

CN. Hồ Thị Thanh Tuyền

Nhân viên

  • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
  • Lĩnh Vực: Quản trị Kinh doanh
  • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
  • Email: tuyen.hothithanh@stu.edu.vn

  • Kinh Nghiệm
    • Chuyên viên phòng QLKH&SĐH - STU.
  • Quá Trình Đào Tạo
    • Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh - trường đại học Công nghệ Sài Gòn

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật