Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

KS. Bùi Ngọc Ngân Hà

KS. Bùi Ngọc Ngân Hà

Nhân viên

  • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
  • Lĩnh Vực: Công nghệ Thực Phẩm
  • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
  • Email: ha.buingocngan@stu.edu.vn

  • Kinh Nghiệm
     
  • Quá Trình Đào Tạo
    • Tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ Thực phẩm - STU.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật