Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Học Bổng

Thông báo Chương trình học bổng sau Đại học của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2011

Cập nhật 31/08/2011 - 11:29:55 AM (GMT+7)
       Theo thông báo của Đại sứ quán Liên bang Mê-hi-cô tại Việt Nam, năm 2012 Chính phủ Mê-hi-cô cấp hai (02) học bổng cho phía Việt Nam để đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Mê-hi-cô. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu gửi kèm theo.

 

 

       Thông tin chi tiết về chương trình học bổng cũng được đăng tải tại trang web:  http://becas.sre.gob.mx .

       Các cơ quan, tổ chức, người có nhu cầu dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu cán bộ dự tuyển, 01 bộ hồ sơ dự tuyển đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo (21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 01/10/2011.

       Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức các ứng viên với Đại sứ quán Liên bang Mê-hi-cô tại Việt Nam đề nghị xét cấp học bổng.

       Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ quan, tổ chức biết và cử người có đủ điều kiện tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Các đại học, học viện và trường đại học;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT;
- Các websites: www.vied.vn, www.moet.gov.vn;
- Báo GD&TĐ;                            
- Lưu: VT, ĐTVNN.

 
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vang


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật