Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

CN. Trần Vũ Thu Hà

CN. Trần Vũ Thu Hà

Nhân viên

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
 • Lĩnh Vực: Lịch sử Đảng
 • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
 • Email: ha.tranvuthu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Trường Đại học KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh
  • Nghiệp vụ Hành chính – nhân sự - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật