Biểu mẫu

In

Mẫu Giấy báo điểm ở Ngoại trú

Cập nhật 28/09/2011 - 08:10:33 AM (GMT+7)

Đầu mỗi Học kỳ hoặc khi có thay đổi chỗ trọ, HSSV phải thực hiện "Giấy báo địa chỉ Ngoại trú" nộp về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

Sau 30 ngày khi bắt đầu Học kỳ hoặc đổi chỗ trọ, HSSV không nộp "Giấy báo địa chỉ Ngoại trú" sẽ bị xử lý kỷ luật theo "Quy chế quản lý HSSV Ngoại trú".

Tải mẫu "Giấy báo địa chỉ Ngoại trú" tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

Đối Tác