Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Cập nhật 29/10/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề tài và đề nghị của phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định,