Thông Báo

In

THÔNG BÁO CHUNG & SỔ TAY SINH VIÊN HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018 VÀ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

Cập nhật 18/05/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

1) Thông báo chung

- Nội dung chi tiết

2) Hướng dẫn quy trình đăng ký môn học trực tuyến

- Nội dung hướng dẫn quy trình đăng ký (xem chi tiết)

- Đăng ký môn học năm học 2017 - 2018 tổ chức trong học kỳ hè (tại đây)

- Đăng ký môn học năm học 2018 - 2019 tổ chức trong học kỳ 1 (tại đây)

3) Danh sách môn học tổ chức đăng ký trong học kỳ hè năm học 2017 - 2018

- Danh sách môn học tổ chức dành cho sinh viên Đại học đăng ký (xem chi tiết)

- Danh sách môn học tổ chức dành cho sinh viên Cao đẳng đăng ký (xem chi tiết)

4) Danh sách môn học tổ chức đăng ký trong học 1 năm học 2018 - 2019

- Hệ Đại học

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

5) Lịch làm việc của Cố vấn học tập (xem chi tiết)

6) Quy chế, quy định

- Quy định về công tác cố vấn học tập (xem chi tiết)


Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS